Όχι στην «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνηση...»

28 Μαρτίου 2012

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το «όχι» της Κοινωνικής Συμφωνίας στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση», βασίζεται στην αντίθεσή μας στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο το οποίο προώθησαν οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης, παρά την αντίθεση των Ευρωσοσιαλιστών.

Το Σύμφωνο εγκλωβίζει τα κράτη-μέλη και τους λαούς της Ευρώπης σε πολιτικές μονόπλευρης λιτότητας και στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, καθώς θέτει νέους αυστηρούς δημοσιονομικούς/περιορισμούς χωρίς καμία μέριμνα για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η στρατηγική αυτή επιλογή της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής και της εσωτερικής υποτίμησης οδηγεί σε περαιτέρω βάθεμα της ύφεσης και στην όξυνση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.